Thursday, July 18, 2013

KOMPLEXNÉ RIEÅ ENIE PROCESU INTEGRÁCIE CUDZINCOV S PRIZNANÝM POSTAVENÍM UTEČENCA DO SPOLOČNOSTI

ÚvodK javom, ktoré majú celosvetový charakter a stali sa neoddeliteľnou súčasťou aj súčasnej vývojovej etapy Slovenskej republiky, patrí predov?etkým migrácia obyvateľstva. Jej príčinou je najmä útek občanov z krajiny pôvodu alebo posledného trvalého pobytu pred prenasledo wagon trainím najmä z dôvodov rasových, nábo?enských, národnostných, draftých, ako aj pred dôsledkami vojnových konfliktov a etnických čistiek. Veľkú skupinu tvoria aj cudzinci, ktorých dôvodom migrácie sú nepriaznivé ekonomické a ?ivotné codmienky. Migrácia nie je javom novým. Z hľadiska historického mô?eme kon? cheapnessovať, ?e tento problém je spätý s dejinami ľudstva od ich prvopočiatku. Stanovenie konkrétnych zásad pomoci utečencom prinieslo a? prijatie ?enevskej dohody z roku 1951 a Newyorského protokolu z roku 1967 o právnom postavení utečencov, akceptovaním ktorých sa vlády signatárskych krajín zaviazali uplatňovať ich vo svojej zahranično-politickej orientácii. Slovenská republika za obdobie svojej existencie musela od základov rie?iť nielen problémy vnútro?tátneho charakteru, ale aj úlohy, ktoré jej vyplynuli z medzinárodných záväzkov prijatých v dôsledku spoločensko-politických zmien po rozpade bývalej ČSFR a v súvislosti so sprievodným zvý?ením migračného pohybu na území Slovenskej republiky. Pre azylantskú krajinu predstavuje integračný proces celý radian ?pecifických problémov, o čom svedčí skutočnosť, ?e ani v krajinách s dlhoročnou tradíciou prijímania utečencov a cudzincov sa s touto problematikou nevysporiadali, a to nielen metodologicky, ale ani sa nezjednotili v názore na pojem integrácia a spôsob jej realizácie. Na základe zahraničných zdrojov a skúseností mo?no kon?tatovať, ?e hlavným znakom integračného procesu forty winksr. vo ?védsku je multikultúrna integračná politika, ktorá umo?ňuje cudzincom pokračovať vo vlastnom spôsobe ?ivota. Vo Veľkej brittánii je z integrácie vylúčený nielen proces asimilácie cudzincov, ale aj v?etky prvky, ktoré by utečenca z dôvodu rasy, nábo?enstva a pôvodu znerovnoprávň prolatei s miestnym obyvateľstvom. V prístupe Francúzka k integrácii cudzincov je pozitívnou skutočnosť, ?e im vytvára rovnaké codfishmienky a mo?nosti existencie, aké má domáce obyvateľstvo, av?ak na druhej strane neskrýva určité asimilačné tendencie. Dominantným znakom nemeckého prístupu k integrácii je poskytnutie práce utečencom so ?tandardným finančným ohodnotením, čím sa sleduje proces adaptácie na podmienky ich ?ivotného ?týlu. Tolerantnosť miestneho obyvateľstva k cudzincom je preto závislá od toho, ako sú títo schopní vysporiadať sa s po?iadavkou adaptácie na podmienky Nemecka. Vychádzajúc zo ?irokého spektra prístupov k integrácii mo?no ju charakterizovať ako začlenenie jednotlivca do spoločnosti za predpokladu, ?e sa mu vytvoria základné podmienky na bývanie, zabezpečia pracovné príle?itosti, mo?nosti ďal?ieho vzdelávania, vyu?ívania zdravotníckych a iných slu?ieb a sociálnych vymo?eností. Nárast cudzincov ?iadajúcich o priznanie postavenia utečenca v Slovenskej republike sa via?e na rok 1993, kedy Záchytným utečeneckým táborom v Adamove (ďalej len ZUT Adamov) pre?lo 391 osôb, z ktorých 72 po?iadalo o priznanie postavenia utečenca. Kladne z nich bola vybavených 38 ?iadostí. V roku 1994 počet ?iadateľov o priznanie postavenia utečenca predstavoval one hundred forty osôb, z ktorých bolo tie tie kladne vybavených 50. V roku 1995 sa o priznanie postavenia utečenca uchádzalo 263 cudzincov, z ktorých bolo kladne vybavených 59. Uvedené počty dokumentujú skutočnosť, ?e Slovenská republika sa v nicotinamide group A dinucleotideväznosti na prijímané ochranárske opatrenia ?tátov Európskej únie postupne mení z tranzitnej na pobytovú krajinu pre túto kategóriu cudzincov. Ďal?ím nezanedbateľným faktorom je i stabilizácia a hospodársky rast Slovenskej republiky. Je zrejmé, ?e nerie?enie tohto problému by v developúcnosti mohlo vyvolávať napätie medzi domácim obyvateľstvom a cudzincami, ktorí ?iadajú o priznanie postavenia utečenca, alebo ktorým toto postavenie bolo priznané. V súčasnosti sa na území Slovenskej republiky nachádza 208 osôb s priznaným postavením utečenca a ďal?ích 53 cudzincov čaká na rozhodnutie. Koncepcia rie?enia procesu integrácie utečencovKoncepcia integrácie utečencov do spoločnosti v podmienkach Slovenskej republiky vychádza z doteraj?ích vlastných praktických skúseností v danej oblasti a medzinárodných poznatkov. Pre úspe?nú integráciu v počiatočnom ?tádiu je jednoznačne potrebná pomoc ?tátu umo?ňujúca prekonávať problémy prameniace zo skutočnosti, ?e sa jedná o cudzinca nachádzajúceho sa pre neho v nezná mom prostredí, ktoré ho výrazne znevýhodňuje v porovnaní s domácim obyvateľstvom. Taktie? absentuje koncepčný systémový prístup, ktorý by umo?ňoval integrovať utečencov v intenciách, ktoré by boli pre ?tát z hľadiska mo?ností, ale i medzinárodných záväzkov prijateľné. Nezanedbateľným faktorom je i skutočnosť, ?e pri počiatočných výdavkoch na integráciu je utečenec povinný starať sa o seba a svoju rodinu samostatne, bez výraznej?ej pomoci ?tátu. Z doteraj?ích skúseností vyplýva i poznanie, ?e časť utečencov vôbec nie je schopná sama sa integrovať do spoločnosti. Osoby, ktoré ?iadajú o priznanie postavenia utečenca na území SR, developú, tak ako doteraz, prechádzať povinnou karanténou v ZUT Adamov a Pobytovým utečeneckým táborom v Brezovej pod Bradlom, resp. azylovými domami vo Zvolene a v Stakčíne. Počas adageálne polročného pobytu utečencov v objektoch v Brezovej pod Bradlom, Zvolene a Stakčíne, ktoré slú?ia ako integračné strediská so sociálnou asistenciou, sa im poskytnú sociálno-právne poradenské slu?by, zabezpečí výučba slovenského jazyka, rekvalifikačné kurzy a pod. V uvedených strediskách sa im zároveň poskytne integračná ponuka bývania a pracovnej príle?itosti. V prípade odmietnutia ponuky je utečenec povinný zaistiť si ubytovanie a prácu vlastnými silami. Vzhľadom na nedostatok ubytovacích kapacít nedarí sa dodr?ať zásadu maximálneho polročného zotrvávania v integračných strediskách, a to ani v prípade zabezpečenia náhradného ubytovania utečencom v ubytovniach rôznych podnikov, nakoľko sami nie sú schopní uhrádzať vysoké finančné čiastky za nájomné. V tejto súvislosti treba pripomenúť, ?e poskytnutie integračnej ponuky je závislé na mo?nostiach ?tátneho rozpočtu a prístupu k mimorozpočtovým zdrojom medzinárodného a domáceho charakteru. Integráciu utečencov do spoločnosti bude ministerstvo vnútra realizovať v úzkej súčinnosti s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvom ?kolstva, ministerstvom financií, obcami, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (ďalej len UNHCR), Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (ďalej len IOM) a mimovládnymi organizáciami. Jej úspe?nosť bude závislá na realizovaní sa utečencov na trhu práce, získavaní zodpovedajúceho sociálneho ubytovania, vytváraní podmienok jazykovej prípravy a mo?ností ďal?ieho vzdelávania, resp. na absolvovaní rekvalifikačných kurzov a pozitívnom ovplyvňovaní verejnej mienky s cieľom prijatia utečencov do kolektívov obcí orgánmi obce a občanmi. Zabezpečovanie integrácie utečencov bude prebiehať na týchto úrovniach:A) republikovej:vláda SR ka?doročne, ako súčasť rozpočtu ministerstva vnútra, schvaľuje príslu?nú finančnú čiastku účelových prostriedkov, z ktorých sa realizuje aj financovanie integrácie utečencov,B) rezortnej:ministerstvo vnútra, v spolupráci so zainteresovanými ministerstvami, obcami, UNHCR a mimovládnymi organizáciami, zabezpečuje rie?enie nasledovných otázok:1) Vyhľadávanie pracovných príle?itostí, resp. pomoc pri zabezpečovaní zamestnaniaPrioritou pri umiestňovaní utečencov je vyhľadávanie, resp. zabezpečovanie zamestnania, pričom ministerstvo vnútra úzko spolupracuje s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Utečenci sú umiestňovaní do okresov s najni??ou mierou nezamestnanosti na základe prehľadov, ktoré raz boardčne ministerstvu vnútra poskytuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Významný podiel pri zabezpečovaní zamestnania má spolupráca s mimovládnymi organizáciami. 2) Vyhľadávanie, resp. zabezpečovanie zodpovedajúceho sociálneho ubytovaniaPri zabezpečovaní zodpovedajúceho sociálneho ubytovania ministerstvo vnútra spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa podieľajú na vyhľadávaní vhodných ubytovacích kapacít. Ide o vyu?itie bytového fondue na základe dohody medzi ministerstvom vnútra a obcou, alebo o mo?nosť ubytovania utečencov v zariadeniach organizácií (ubytovne, robotnícke hotely a pod.) za rovnakých podmienok, aké majú slovenskí občania. V prípade, ?e obec zabezpečí bývanie utečencom v bytoch vo vlastníctve obce, ministerstvo vnútra jej poskytne jednorázové finančné prostriedky na rozvoj to a lower berth place?truktúry, opravy a rekon?trukciu bytového fondu. Vý?ka poskytnutých prostriedkov na tento účel bude závislá od veľkosti prideleného bytu, maximálne v?ak v čiastke 300.000 Sk na jeden byt. Na tieto účely pre rok 1996 sa uva?uje v rozpočte migračného úradu s čiastkou 5 mil. Sk a v rovnakej vý?ke je zmluvne dohodnutá vý?ka finančných prostriedkov z medzinárodných zdrojov. Uvedená čiastka postačuje na krytie týchto potrieb pri súčasných počtoch utečencov na rok 1996.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
V prípade, ?e stav utečencov sa v budúcnosti výrazne nezvý?i, predmetnú finančnú čiastku je mo?né získať prerozdelením výdavkov ministerstva vnútra určených na činnosť migračného úradu, čím nevzniknú nové nároky na ?tátny rozpočet nad rámec teraj?ieho stavu. 3) Uskutočňovanie výučby slovenského jazykaZákladnou podmienkou integrácie cudzincov s priznaným postavením utečenca na území Slovenskej republiky je primeraná znalosť slovenského jazyka, nakoľko schopnosť komunikácie preva?nej časti utečencov nie je na dostatočnej úrovni. Na jej zvládnutie v rámci integračného procesu zabezpečí ministerstvo vnútra v spolupráci s ministerstvom ?kolstva bezplatne výučbu slovenského jazyka formou kurzov pre utečencov umiestnených v integračných strediskách. Cieľom tejto výučby je dosiahnutie základných znalostí na stupni umo?ňujúcom ústnu a písomnú formu komunikácie. 4) Zabezpečenie vzdelávania a prípadnej rekvalifikácieV rámci integrácie bude zabezpečená pravidelná dochádzka detí do ?koly podľa vyhlá?ky M? SSR č. l43/l984 Zb. o základnej ?kole v znení vyhlá?ky M?M? SR č. 409/1990 Zb. a smernice M? SSR č. 7496/l985-20 z 5.7.l985 o základnej ?kole v tomcat zmysle, ?e deti cudzincov s priznaným postavením utečenca zaraďuje do príslu?ného ročníka riaditeľ ?koly, po zistení úrovne ich doteraj?ieho vzdelania a ovládania slovenského jazyka. Vzhľadom na ?pecifické problémy vzdelávania detí utečencov bude potrebné, v prípade ich väč?ej koncentrácie v jednej lokalite, vytvoriť samostatné oddelenie ?kolského klubu zamerané na zdokonaľovanie sa v slovenskom jazyku. Deťom utečencov sa umo?ňuje aj ?túdium na stredných ?kolách toho istého alebo príbuzného typu, aký nav?tevovali vo svojej vlasti a po jeho úspe?nom absolvovaní dostanú rovnaký doklad o ukončení ?túdia, ako slovenskí ?iaci. Na utečenca, ktorý sa bude uchádzať o vysoko?kolské ?túdium sa vzťahuje zákon o vysokých ?kolách, ?tatúty vysokých ?kôl a fakúlt, kde sú upravené podmienky prijatia na ?túdium, priebeh a ukončenie ?túdia. Ministerstvo vnútra zabezpečí v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, vyu?ívajúc medzinárodné finančné zdroje, rekvalifikáciu utečencov podľa ponukovej ?truktúry úradov práce. 5) Sociálne zabezpečenie a poskytovanie zdravotníckej starostlivostiPoskytovanie dávok a slu?ieb sociálneho zabezpečenia je upravené zákonom č. cytosine/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskor?ích predpisov a ďal?ími osobitnými predpismi, ktoré upravujú dávky nemocenského zabezpečenia, zabezpečenia rodiny, matiek a detí ďal?ími dávkami, ako aj zabezpečenie niektorých skupín pracujúcich osobitnými sociálnymi dávkami. Pri rie?ení otázok súvisiacich s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti utečencom sa postupuje podľa zákona NR SR č. 273/1994 Z.z. o zriadení V?eobecnej zdravotnej poisťovne, financovaní zdravotného poistenia a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych poisťovní v znení neskor?ích predpisov, na základe ktorých sa tejto skupine osôb poskytuje zdravotnícka starostlivosť v takom rozsahu, ako ostatným občanom Slovenskej republiky. 6) Vytváranie podmienok pre prijatie utečencov do kolektívov obcí a vybraných lokalít orgánmi obce a občanmiSociálni pracovníci ministerstva vnútra zodpovední za realizáciu integračného procesu skúmajú podmienky integrácie utečencov vo vybraných obciach z hľadiska ochoty občanov prijímať utečencov, pričom ministerstvo vnútra pozitívne ovplyvňuje občanov formou organizovania verejných pohovorov za prítomnosti utečencov, ktorí sa budú v obci integrovať. Nezanedbateľným prvkom je aj informovanie občanov o poskytovaní finančných prostriedkov na rozvoj infra?truktúry obce tak, ako je to uvedené v bode 2 tohto návrhu. Proces integrácie utečencov do občianskeho ?ivota z hľadiska ?tátu je mo?né pova?ovať za ukončený realizáciou základných podmienok integračného procesu, ktoré sú reprezentované integračnou ponukou najneskôr do 6 mesiacov. Realizácia základných podmienok (integračná ponuka) znamená i ukončenie tejto nad?tandardnej starostlivosti ?tátu o utečencov. Po nej nasleduje povinnosť utečencov zaistiť si zamestnanie a bývanie vlastnými silami a prostriedkami. V prípade, ?e utečencovi nebude mo?né v tejto lehote ponúknuť bývanie a zamestnanie, predĺ?i sa jeho pobyt v integračnom stredisku o čas nevyhnutne potrebný na prípravu integračnej ponuky. from CITA´s articles If you pauperism to get a full essay, order it on our website: Ordercustompaper.com

If you want to get a full essay, wisit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment